VÄRMLANDSFÖRENINGEN
i Stockholm med omnejd

 

 

Styrelsen

Kalendarium

Om föreningen

Stadgar

Stugan  

Hem  

Stadgar

Föreningen bildades den 3 februari 1938.

Friluftsgård på Farstanäset. Nedan kallad föreningsstugan. Taklagsfest den 22 juni 1947 och officiellt invigd den 9 oktober 1949.

Sektioner
Värmlandsföreningens Folkdanslag, bildat den 15 mars 1946. Sektionen är vilande och någon verksamhet har inte förekommit sedan 2001.

Wermlandskören, bildad den 19 november 1946.

Värmlandsföreningens idrottsklubb, VIK47, bildad den 23 april 1947.

§1 Föreningens uppgift
Föreningens uppgift är att under kamratliga former samla värmlänningar med flera, som är intresserade av värmländsk bygd och kultur. I verksamheten ingår medlemsträffar, samkväm, studiebesök, samvaro och friluftsaktiviteter vid föreningsstugan m.m.

Kontaktorgan är medlemsbladet “Vi från Värmland”, som skall komma ut med minst två nummer per år.

§2 Medlemskap
Medlemmar indelas i huvudmedlemmar och familjemedlemmar

Efter förslag av styrelsen kan medlem, som på aktivt och förtjänstfullt sätt arbetat/arbetar för föreningens bästa utses till hedersledamot.

Till hedersmedlem kan på rekommendation av styrelsen, den utses, som visat föreningen stor välvilja och som gagnat föreningen på ett förtjänstfullt sätt utan att för övrigt delta i verksamheten.

Medlem som bryter mot föreningens stadgar och fattade beslut, motarbetar föreningen eller på annat sätt skadar föreningen kan uteslutas.

§3 Medlemsavgift
Medlem erlägger den av årsmötet fastställda årsavgiften. Hedersledamot, hedersmedlem och familjemedlem under 18 år, är befriade från avgift. För medlem som vinner inträde i föreningen under sista kvartalet gäller avgiften även för nästkommande år.

Årets medlemsavgift förfaller till betalning den 30 april. Medlem, som resterar med medlemsavgiften vid årets slut, skall anses ha utträtt ur föreningen.

Rösträtt, som måste utövas personligen, äger endast den, som erlagt medlemsavgiften i föreskriven tid.

§4 Styrelse och funktionärer
Föreningen leds av en styrelse bestående av: Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, klubbmästare, husmor, stugfogde och redaktör.

Styrelseledamot utses av årsmötet för en tid av ett år.

Dessutom skall föreningens sektioner utse en representant för kontakter med styrelsen.

Vid årsmötet skall utses två ersättare till styrelsen, en revisor och en revisorssuppleant. Dessa väljes för en tid av ett år.

Vidare skall utses följande funktionärer för en tid av ett år: Vice husmor, vice stugfogde samt distributör för medlemsbladet “Vi från Värmland”.

§5 Styrelsens och funktionärernas uppgifter
Ordföranden
sammankallar styrelsen leder styrelsens och föreningens möten och representerar föreningen.
Vice ordföranden bistår ordföranden med bl. a föreningens arkiv samt håller kontakt med sektionerna.
Sekreteraren för protokoll över styrelsens och föreningens möten och sköter korrespondens.
Kassören sköter föreningens räkenskaper och medlemsmatrikel.
Redaktören redigerar medlemsbladet ”Vi från Värmland”.
Fest- och stugkommittén leder de arbeten av huslig karaktär som kan förekomma, främst i föreningsstugan samt har tillsyn över föreningsstugan och leder där förekommande arbeten.

Revisorn skall noggrant granska styrelsens förvaltning och räkenskaper samt till årsmötet inkomma med revisionsberättelse.

§6 Möten
Två ordinarie föreningsmöten skall hållas varje år.

Årsmötet skall hållas före februari månads utgång. Kallelse skall ske senast 14 dagar före. Vid årsmötet skall styrelsens och revisorns berättelser, samt frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen behandlas. Årsmötet väljer styrelse, revisor och övriga funktionärer. Vidare väljs en valberedningskommitté. Vid årsmötet skall medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår fastställas. Extra föreningsmöte kan hållas om styrelsen eller funktionärer så påkallar.

§7 Räkenskapsår
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.

§8 Sektioner
De inom föreningen förekommande sektionerna utgör fristående juridiska personer med egna stadgar, egen styrelse och eget ekonomiskt ansvar. För idrottssektionen VIK-47 gäller Riksidrottsförbundets normalstadgar. För övriga sektioner gäller att av deras stadgar skall framgå att de är en sektion av Värmlandsföreningen. Stadgarna skall delges Värmlandsföreningens styrelse för kännedom.

§9 Fonder
För Värmlandsföreningens fond av år 1964 gäller särskild bestämmelse.

§10 Övrigt
Stadgeändring får endast ske vid årsmöte.

Skriftlig motion skall tillställas styrelsen senast den 31 december året innan årsmötet.

Föreningen kan inte upplösas utan tvingande omständigheter. Beslut om upplösning skall fattas av två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Minst två tredjedelar (2/3) av närvarande medlemmar måste stå bakom beslutet. Eventuella kontanta tillgångar skall fördelas lika mellan då verksamma sektioner. Föreningsstugans utnyttjande efter beslut om upplösning behandlas separat.

§11 Nya stadgar
1 och med att dessa stadgar godkännes, upphäves föreningens tidigare stadgar.

Dessa reviderade stadgar godkändes vid årsmötet 2009-02-21.